ชื่อ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิไล ลิ่มถาวรานันต์
ตำแหน่ง รักษาการแทนผู้อำนวยการศูนย์จีนศึกษา​​
โทร 038102604
อีเมล -
ชื่อ นางสาวอธิษฐาน ตึงตระกูล
ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษา (การจัดสอบวัดระดับความสามารถภาษาจีน , ประสานงานข้อตกลงความร่วมมือMOU)​​
โทร 038102602
อีเมล confuciusbuu@hotmail.com
ชื่อ นางสาววันวิสา อุบลฤทธิ์
ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษา (การจัดกิจกรรมโครงการ,วิเทศสัมพันธ์,การจัดการเรียนการสอน,งานประกันคุณภาพ,งานการประชุม)​​
โทร 038394467
อีเมล confuciusbuu@hotmail.com
ชื่อ ว่าที่ ร.ต.หญิงธิดารัตน์ สวนเศรษฐ์
ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป (งานประชาสัมพันธ์ , งานสารบรรณ , งานครุภัณฑ์และอาคารสถานที่)​​
โทร 038102602
อีเมล confuciusbuu@hotmail.com
ชื่อ นางสาวณัฐกานต์ ลำมะศักดิ์
ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป (การเงินและพัสดุ , งานยานพาหนะ , งานบุคคลและสวัสดิการ , งานประกันคุณภาพ)​​
โทร 038102602
อีเมล confuciusbuu@hotmail.com