ชื่อ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิไล ลิ่มถาวรานันต์
ตำแหน่ง รักษาการแทนผู้อำนวยการศูนย์จีนศึกษา​​
โทร -
อีเมล -
ชื่อ นางสาวอธิษฐาน ตึงตระกูล
ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษา​​
โทร -
อีเมล -
ชื่อ นางสาววันวิสา อุบลฤทธิ์
ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษา​​
โทร -
อีเมล -
ชื่อ ว่าที่ ร.ต.หญิงธิดารัตน์ สวนเศรษฐ์
ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป​​
โทร -
อีเมล -
ชื่อ นางสาวณัฐกานต์ ลำมะศักดิ์
ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป​​
โทร -
อีเมล -