ประวัติความเป็นมาของศูนย์จีนศึกษา

               ประวัติความเป็นมาของศูนย์จีนศึกษา

ภาคตะวันออกของประเทศไทย ตั้งแต่สมัยรัตนโกสินทร์ตอนต้นราวรัชกาลที่ 2-3 เป็นต้นมา ได้มีชาวจีนจากโพ้นทะเลจำนวนมากอพยพเข้ามาตั้งถิ่นฐานมาช้านาน  ชาวจีนเหล่านั้นมีความเชี่ยวชาญการค้าและมีบทบาทสำคัญในเรื่องเศรษฐกิจเช่น ประมง อุตสาหกรรม เกษตรกรรม บางกลุ่มอาศัยอยู่แถบเมืองชายทะเล โดยทำการค้าและประมงอย่างกว้างขวางจนมีเหลือส่งออกไปยังต่างประเทศ ปัจจุบันจังหวัดในภาคตะวันออกของไทยได้กลายเป็นเมืองตากอากาศที่มีชื่อเสียงและเป็นเขตนิคมอุตสาหกรรมที่มีความสำคัญระดับประเทศ เศรษฐกิจของจังหวัดในภาคตะวันออกจึงขึ้นอยู่กับการท่องเที่ยวและการอุตสาหกรรมเป็นสำคัญ      

เป็นที่ทราบกันดีว่า  ในรอบสองทศวรรษที่ผ่านมา บทบาทของจีนไม่เพียงก้าวขึ้นมาเป็นฐานะการผลิตด้านอุตสาหกรรมที่ใหญ่ที่สุดแห่งหนึ่งของโลกเท่านั้น แต่จีนยังได้ผันตัวเองเป็นนักลงทุนข้ามชาติที่ทวีความสำคัญมากขึ้นเรื่อยๆตามแผนระยะยาวของรัฐบาลจีน และเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันกับประเทศอื่น โดยผลักดันให้รัฐวิสาหกิจขนาดใหญ่ของจีน 50 แห่งติดอยู่ในอันดับบริษัทชั้นนำ 500 แห่งทั่วโลกภายในปี 2015  สำหรับประเทศไทยการลงทุนของจีนค่อนข้างหลากหลายและกระจายในอุตสาหกรรมแขนงต่างๆ นับแต่อุตสาหกรรมเบา เช่น สิ่งทอ ผลิตภัณฑ์ยาง อุตสาหกรรมอาหารแปรรูป เคมีภัณฑ์ อุตสาหกรรมโลหะ ธนาคาร ประกันภัย การค้า โรงแรม ภัตตาคาร อสังหาริมทรัพย์ เป็นต้น ศักยภาพของไทยนั้นสามารถดึงดูดให้การลงทุนของจีนอยู่ในอันดับต้นๆของอาเซียน เนื่องจากไทยมีศักยภาพสูงที่จะเป็นฐานการผลิตการลงทุน ตลอดจนการส่งออกสินค้าของจีนไปยังตลาดอาเซียนประกอบกับลักษณะทางภูมิศาสตร์และโครงสร้างพื้นฐานที่เอื้ออำนวยของไทย  โดยเฉพาะอย่างยิ่งการพัฒนาระบบการขนส่งทางบกและทางน้ำระหว่างไทยกับจีนตอนใต้ ตลอดจนความใกล้ชิดทางการเมือง เศรษฐกิจและวัฒนธรรมระหว่างสองประเทศล้วนเป็นปัจจัยที่เป็นแรงจูงใจให้จีนเข้ามาลงทุนในไทยแทบทั้งสิ้น
          การจัดตั้งศูนย์จีนศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพาจึงมีความสำคัญ เนื่องจากมหาวิทยาลัยบูรพาเป็นมหาวิทยาลัยของรัฐที่มีศักยภาพในภูมิภาคตะวันออก การสร้างความเข้าใจอันดีกับชุมชน การพัฒนาความรู้และเผยแพร่ความรู้สู่ชุมชนและประเทศ ตลอดจนการสร้างเครือข่ายองค์ความรู้ที่เกี่ยวเนื่องกับจีนศึกษาในภูมิภาคแห่งนี้ จึงเป็นภารกิจสำคัญของมหาวิทยาลัยอย่างหนึ่ง ในอันที่จะสามารถนำความเจริญมาสู่ท้องถิ่นและประเทศชาติได้

 ด้วยเหตุผลดังกล่าว ผู้บริหารมหาวิทยาลัยบูรพา ศาสตราจารย์ ดร. สุชาติ  อุปถัมภ์ และองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี ตระหนักถึงความสำคัญของการสร้างแหล่งความรู้ด้านจีนศึกษาในภูมิภาคแห่งนี้  

จึงได้ร่วมกันก่อตั้งศูนย์จีนศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา จังหวัดชลบุรีขึ้น ในปีพุทธศักราช ๒๕๕๑ ศูนย์จีนศึกษาจึงเป็นหน่วยงานที่ถือกำเนิดขึ้นภายใต้การส่งเสริมและสนับสนุนของผู้บริหารมหาวิทยาลัยบูรพาและองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี เพื่อสร้างความเข้มแข็งด้านการพัฒนางานจีนศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพายังได้สร้างความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยการแพทย์เวินโจวและมหาวิทยาลัยเวินโจว ในการขยายงานด้านจีนศึกษาและด้านการส่งเสริมการเรียนการสอนภาษาจีน ตลอดจนการเผยแพร่ภาษาและวัฒนธรรมจีน ด้วยการก่อตั้งสถาบันขงจื่อ ณ มหาวิทยาลัยบูรพาขึ้นอีกหน่วยงานหนึ่ง  อันเป็นหน่วยงานเกิดขึ้นภายใต้ความร่วมมือของสามฝ่าย และได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการเรียนการสอนภาษาจีนในนานาชาติ ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน (HANBAN)