ประวัติและความเป็นมา

                สถาบันขงจื่อ มหาวิทยาลัยบูรพาได้รับอนุมัติก่อตั้งโดยสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาภาษาจีน ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน เมื่อวันที่ ๕ เมษายน พ.ศ. ๒๕๔๙ เป็นหน่วยงานที่เกิดจากความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยบูรพากับวิทยาลัยการแพทย์เวินโจวและมหาวิทยาลัยเวินโจว มีภารกิจ คือ พัฒนาการสอนภาษาจีนและเผยแพร่วัฒนธรรมจีนเป็นสำคัญ

 

               สถาบันขงจื่อ มหาวิทยาลัยบูรพาเป็นแห่งเดียวของประเทศไทยที่เป็นความร่วมมือกับหน่วยงานด้านการแพทย์แผนจีน ตามแผนการปฏิบัติงานการส่งเสริมการเรียนการสอนภาษาจีนในต่างประเทศ ปี พ.ศ. ๒๕๔๙ ถึงพ.ศ. ๒๕๕๓ วันที่ ๑๒ เดือนพฤษภาคม พ.ศ.๒๕๕๑ มีการจัดพิธีรับมอบป้ายสถาบันขงจื่อ มหาวิทยาลัยบูรพา ณ มหาวิทยาลัยบูรพา โดยศาสตราจารย์ ดร.สุชาติ อุปถัมภ์เป็นผู้รับมอบป้ายสถาบันฯ ผู้อำนวยการสถาบันขงจื่อฝ่ายจีนและอาจารย์ประจำสถาบันขงจื่อได้เดินทางมาปฏิบัติงาน ณ มหาวิทยาลัยบูรพา นับเป็นการเริ่มต้นภารกิจของสถาบันขงจื่อ มหาวิทยาลัยบูรพาตั้งแต่บัดนั้นเป็นต้นมา ตึกสำนักงานที่เป็นที่ตั้งของสถาบันขงจื่อ มหาวิทยาลัยบูรพา ตั้งอยู่ในอาคารศูนย์จีนศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา เป็นอาคารที่ได้รับการสนับสนุนการก่อสร้างโดยองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี บนพื้นที่ ๕ ไร่ ก่อสร้างเป็นอาคารหมู่ทรงจีน ๓ หลัง ประกอบด้วยตึกนิทรรศการ ตึกอเนกประสงค์ และตึกห้องสมุดและสำนักงาน นอกจากนี้อาคารศูนย์จีนศึกษาฯ ยังเป็นที่ตั้งของศูนย์จีนศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพาอีกด้วย ทั้งสถาบันขงจื่อ มหาวิทยาลัยบูรพาและศูนย์จีนศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพาต่างก็เกี่ยวข้องกับภาษาและวัฒนธรรมจีนเป็นสำคัญ ภารกิจจึงมีความสอดคล้องและส่งเสริมซึ่งกันและกัน