ผู้รักษาการแทนอธิการบดี (รองศาสตราจารย์สมนึก ธีระกุลพิศุทธิ์)
ประธานกรรมการ
รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นายแพทย์ไชยวิทย์ ธนไพศาล)
รองประธานกรรมการ
นายภิญโญ ตั้นวิเศษ
กรรมการ
ดร.บุญรอด บุญเกิด (คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์)
กรรมการ
(อาจารย์ ดารณี มณีลาภ) หัวหน้าสาขาวิชาภาษาจีน
กรรมการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิไล ลิ่มถาวรานันต์ (ผู้อำนวยการศูนย์จีนศึกษา )
กรรมการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิไล ลิ่มถาวรานันต์ (ผู้อำนวยการสถาบันขงจื่อฝ่ายไทย)
กรรมการและเลขานุการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิไล ลิ่มถาวรานันต์
ประธานกรรมการ
อาจารย์จักรกริศน์ บัวแก้ว
รองผู้อำนวยการศูนย์จีนศึกษาฝ่ายศิลปกรรม
อาจารย์โสภี ชาญเชิงยุทธชัย
รองผู้อำนวยการศูนย์จีนศึกษาฝ่ายประชาสัมพันธ์
ดร. ภูมรินทร์ ภิรมย์เลิศอมร
รองผู้อำนวยการศูนย์จีนศึกษาฝ่ายจัดการทรัพยากร
อาจารย์อำพิกา สวัสดิ์วงศ์
รองผู้อำนวยการศูนย์จีนศึกษาฝ่ายวิชาการ
อาจารย์ดารณี มณีลาภ
กรรมการ
อาจารย์อภิรักษ์ ชัยปัญหา
กรรมการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กนกพร ศรีญาณลักษณ์
กรรมการ
นางลาวัลย์ เรศจะโปะ
กรรมการ
นายจิตติ พงศ์ไพโรจน์
ประธานกรรมการ
นายวีรวัฒน์ ศรีนพรัตนกุล
รองประธานกรรมการ
นายฉัตรชัย กำจรกิจการ
กรรมการ
นางอาลัย พงศ์ไพโรจน์
กรรมการ
นายเลิศชัย เสงี่ยมพรพาณิชย์
กรรมการ
นายเฉลิม มาศมหิศักดิ์
กรรมการ
นายธีระ มงคลจิตตานนท์
กรรมการ
นายจรูญ ศรีอุทัยศิริวงศ์
กรรมการ
นายประวิทย์ ศศิวิมลพันธุ์
กรรมการ
นายทรงสิทธิ์ มณีรัตนาภรณ์
กรรมการ
นายปรีชา พบสุข
กรรมการ
นายยงชัย กาญจนสมคิด
กรรมการ
นายสุรชัย ชัยตระกูลทอง
กรรมการ
นายเอี๋ยว เกียรติมนัสสกุล
กรรมการ
นายเค่งซ้ง แซ่ล้อ
กรรมการ
นายสุรพงษ์ เจริญบูลย์วิวัฒน์
กรรมการ
นายทรงศักดิ์ ฐิติวราภรณ์
กรรมการ
นายไมตรี ลิขิตกิจจานนท์
กรรมการ
นายวิชัย ธีระวณิชตระกูล
กรรมการ
นายสุทธิ บุญกังวาน
กรรมการ
นายสมปอง สพรั่งผล
กรรมการ
นายชาญกิจ ธนรัตนานนท์
กรรมการ
นายบุญนำ วรรธนชัยแสง
กรรมการ
นายเองพ้ง วิโรจน์วัฒนกุล
กรรมการ
นายพงษ์ศักดิ์ ฐิรายุวัฒน์
กรรมการ
นายวิชัย เชี่ยวประสิทธิ์
กรรมการ
นายวิสิทธิ์ ชวลิตนิติธรรม
กรรมการ
นายกมล อธิรกุล
กรรมการ
นายประวิทย์ หงรัตนากร
กรรมการ
นายสุทัศน์ เตชจารุวงศ์
กรรมการ
นายชาญชิต กิตติวิทยานุกูล
กรรมการ