ผู้รักษาการแทนอธิการบดี (รองศาสตราจารย์ ดร.วัชรินทร์ กาสลัก)
ประธานกรรมการ
รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ(รองศาสตราจารย์ ดร.สมถวิล จริตควร)
รองประธานกรรมการ
รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและนวัตกรรม (รองศาสตราจารย์ ดร.จิตติมา เจริญพานิช )
กรรมการ
คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ (ดร. สุชาดา รัตนวาณิชย์พันธ์ )
กรรมการ
คณบดีคณะศึกษาศาสตร์ (รศ.ดร.สฎายุ ธีระวณิชตระกูล )
กรรมการ
นายภิญโญ ตั้นวิเศษ
กรรมการ
(อาจารย์ ดารณี มณีลาภ) หัวหน้าสาขาวิชาภาษาจีน
กรรมการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิไล ลิ่มถาวรานันต์
ประธานกรรมการ
อาจารย์จักรกริศน์ บัวแก้ว
รองผู้อำนวยการศูนย์จีนศึกษาฝ่ายศิลปกรรม
อาจารย์โสภี ชาญเชิงยุทธชัย
รองผู้อำนวยการศูนย์จีนศึกษาฝ่ายประชาสัมพันธ์
ดร. ภูมรินทร์ ภิรมย์เลิศอมร
รองผู้อำนวยการศูนย์จีนศึกษาฝ่ายจัดการทรัพยากร
อาจารย์อำพิกา สวัสดิ์วงศ์
รองผู้อำนวยการศูนย์จีนศึกษาฝ่ายวิชาการ
อาจารย์ดารณี มณีลาภ
กรรมการ
อาจารย์อภิรักษ์ ชัยปัญหา
กรรมการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กนกพร ศรีญาณลักษณ์
กรรมการ
นางลาวัลย์ เรศจะโปะ
กรรมการ