รองศาสตราจารย์ ดร. สมนึก ธีระกุลพิศุทธิ์
ประธานกรรมการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นายแพทย์ไชยวิทย์ ธนไพศาล
รองประธานกรรมการ
รองศาสตราจารย์ ดร.สุนันทา โอศิริ
กรรมการ
รองศาสตราจารย์ ดร.โดม สิทธิเวทย์
กรรมการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บุญรอด, บุญเกิด
กรรมการ
นาย ภิญโญ ตั๊นวิเศษ
กรรมการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิไล ลิ่มถาวรานันต์
กรรมการและเลขานุการ