ภารกิจ เป้าหมาย วิสัยทัศน์

วิสัยทัศน์ (ศูนย์จีนศึกษา)

          แหล่งความรู้และอ้างอิงประวัติศาสตร์ของจีนศึกษาในภูมิภาคตะวันออก อนุรักษ์วัฒนธรรม เสริมสร้างความเข้าใจอันดี  ส่งเสริมผลงานวิจัยและเผยแพร่ความรู้สู่สังคม 

 

ภารกิจหลัก (ศูนย์จีนศึกษาและสถาบันขงจื่อ)

1.  ส่งเสริม อนุรักษ์และเผยแพร่วัฒนธรรมประเพณีจีน ตลอดจนให้คำปรึกษาที่เกี่ยวข้องกับจีนอันดีงาม โดยจัดกิจกรรมในโอกาสวันสำคัญต่างๆ รวบรวมและจัดแสดงวัสถุทางวัฒนธรรมที่เกี่ยวข้องกับความเป็นมาของชาวจีนในภูมิภาคตะวันออก

2. จัดอบรมการเรียนการสอนภาษาจีนและการจัดสอบภาษาจีน และจัดสรรทุนการศึกษา

3. จัดประชุมสัมมนาด้านจีนศึกษา

4. ส่งเสริมให้มีการทำวิจัยด้านจีนศึกษา

 

วัตถุประสงค์ (ศูนย์จีนศึกษาและสถาบันขงจื่อ)

1. เพื่ออนุรักษ์และส่งเสริมเผยแพร่วัฒนธรรมประเพณีจีนที่ดีงาม

2. เพื่อส่งเสริมและพัฒนาการจัดการเรียนการสอนภาษาจีนในภูมิภาคตะวันออก

3. เพื่อสร้างความเข้าใจความร่วมมือด้านจีนศึกษากับชุมชนและหน่วยงานในภูมิภาคตะวันออก