พันธกิจ วิสัยทัศน์ และปรัชญา

ศูนย์จีนศึกษา

ศูนย์จีนศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา เป็นหน่วยงานสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนและ

การบริการวิชาการ โดยมีการบริการที่สำคัญได้แก่

๑.      จัดประชุมสัมมนาและบรรยายพิเศษ และประชุมวิชาการด้านจีนศึกษา

๒.      ให้คำปรึกษาด้านจีนศึกษา และสนับสนุนกิจการด้านการวิจัย โดยร่วมเป็นคณะทำงาน

ความร่วมมือทางวิชาการด้านสังคมศาสตร์ระหว่างไทย-จีน ของสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)

๓.      จัดกิจกรรมเผยแพร่วัฒนธรรมจีน

                                             พันธกิจ 

๑.      ส่งเสริม อนุรักษ์และเผยแพร่วัฒนธรรมประเพณีจีน ตลอดจนให้คำปรึกษาที่

เกี่ยวข้องกับจีนอันดีงาม โดยจัดกิจกรรมในโอกาสวันสำคัญต่างๆ รวบรวมและจัดแสดงวัสถุทางวัฒนธรรมที่เกี่ยวข้องกับความเป็นมาของชาวจีนในภูมิภาคตะวันออก

๒.      จัดอบรมการเรียนการสอนภาษาจีนและการจัดสอบภาษาจีน และจัดสรร

ทุนการศึกษา

. จัดประชุมสัมมนาด้านจีนศึกษา

. ส่งเสริมให้มีการทำวิจัยด้านจีนศึกษา


                                    วิสัยทัศน์ (ศูนย์จีนศึกษา)

แหล่งความรู้และอ้างอิงประวัติศาสตร์ของจีนศึกษาในภูมิภาคตะวันออก อนุรักษ์วัฒนธรรม

เสริมสร้างความเข้าใจอันดี  ส่งเสริมผลงานวิจัยและเผยแพร่ความรู้สู่สังคม 


                                        ปรัชญา 

สร้างเสริมปัญญา ใฝ่หาความรู้ คู่คุณธรรม ชี้นำสังคม