ภารกิจ เป้าหมาย วิสัยทัศน์

วิสัยทัศน์

ศูนย์จีนศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา ก่อตั้งขึ้นในปีพุทธศักราช ๒๕๕๑ ภายใต้การส่งเสริมและสนับสนุนของผู้บริหารมหาวิทยาลัยบูรพาและองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี และด้วยความตระหนักถึงความสำคัญของการสร้างแหล่งความรู้ด้านจีนศึกษาในภูมิภาคแห่งนี้
แหล่งความรู้และอ้างอิงประวัติศาสตร์ด้านจีนศึกษาในภูมิ ภาคตะวันออก อนุรักษ์วัฒนธรรม เสริมสร้างความเข้าใจอันดีระหว่างชาวไทยและชาวจีน สร้างสรรค์ผลงานและเผยแพร่ ความรู้สู่สังคม