ปฏิทิน ปี 2021

- ปฏิทิน 12 เดือน- ปฏิทินการสอบวัดระดับความสามารถภาษาจีน HSK,HSKK

COVID-19

The Confucius Institute of Burapha University fighting against the virus of COVID-19 Even though the virus of COVID-19...

โครงการศึกษาดูงานสัมมนาการปฏิบ...

สถาบันขงจื่อและศูนย์จีนศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา ได้จัดโครงการศึกษาดูงานสัมมนาการปฏิบัติงานของอาจารย์และอาจารย์อาสาสมัครชาว...

ต้อนรับคณะผู้บริหาร อาจารย์ มห...

ในวันที่ 20 พฤศจิกายน พ.ศ.2561ณะผู้บริหาร อาจารย์ มหาวิทยาลัยบูรพาวิทยาเขตจันทบุรี และนักศึกษาชาวจีนจากมหาวิทยาลัยตงเหริ...

โครงการบรรยายพิเศษด้านจีนศึกษา...

ศูนย์จีนศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา ได้จัดโครงการบรรยายพิเศษด้านจีนศึกษา เรื่อง ถอดรหัสความคิดประธานาธิบดี สีจิ้นผิง : ความ...

การประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การ...

การประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การปฏิบัติงานศูนย์จีนศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา

สัมภาษณ์ทุนการศึกษา ณ อาคารสำน...

ศูนย์จีนศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา ขอแสดงความยินดีกับทุกท่าน ที่ได้รับทุนจากสถาบันขงจื่อมหาวิทยาลัยบูรพา เรียนต่อ ณ ประเทศสา...

ศูนย์จีนศึกษาร่วมจัดนิทรรศการง...

ณพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์ทางทะเล มหาวิทยาลัยบูรพาในวันที่ 13 มกราคม พ.ศ.2561 ณ ลานน้ำพุหน้าอาคารพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์ทางทะเ...

ต้อนรับคณะผู้บริหาร อาจารย์และ...

ต้อนรับคณะผู้บริหาร อาจารย์และเจ้าหน้าที่ ศูนย์ภาษาและวัฒนธรรมสิรินธร สถาบันขงจื่อ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงณ ศูนย์จีนศึกษา ...