โครงการศึกษาดูงานสัมมนาการปฏิบ...

สถาบันขงจื่อและศูนย์จีนศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา ได้จัดโครงการศึกษาดูงานสัมมนาการปฏิบัติงานของอาจารย์และอาจารย์อาสาสมัครชาว...

ต้อนรับคณะผู้บริหาร อาจารย์ มห...

ในวันที่ 20 พฤศจิกายน พ.ศ.2561ณะผู้บริหาร อาจารย์ มหาวิทยาลัยบูรพาวิทยาเขตจันทบุรี และนักศึกษาชาวจีนจากมหาวิทยาลัยตงเหริ...

โครงการบรรยายพิเศษด้านจีนศึกษา...

ศูนย์จีนศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา ได้จัดโครงการบรรยายพิเศษด้านจีนศึกษา เรื่อง ถอดรหัสความคิดประธานาธิบดี สีจิ้นผิง : ความ...

การประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การ...

การประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การปฏิบัติงานศูนย์จีนศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา

สัมภาษณ์ทุนการศึกษา ณ อาคารสำน...

ศูนย์จีนศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา ขอแสดงความยินดีกับทุกท่าน ที่ได้รับทุนจากสถาบันขงจื่อมหาวิทยาลัยบูรพา เรียนต่อ ณ ประเทศสา...

ศูนย์จีนศึกษาร่วมจัดนิทรรศการง...

ณพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์ทางทะเล มหาวิทยาลัยบูรพาในวันที่ 13 มกราคม พ.ศ.2561 ณ ลานน้ำพุหน้าอาคารพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์ทางทะเ...

ต้อนรับคณะผู้บริหาร อาจารย์และ...

ต้อนรับคณะผู้บริหาร อาจารย์และเจ้าหน้าที่ ศูนย์ภาษาและวัฒนธรรมสิรินธร สถาบันขงจื่อ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงณ ศูนย์จีนศึกษา ...

การบรรยายแนะแนวการขอทุนการศึกษ...

                                    สถาบันขงจื่อและศูนย์จีนศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา ได้จัดโครงการแนะแนวการขอทุนการศึกษาสถา...

โครงการบรรยายพิเศษ เรื่อง “เ...

การแปลและการล่ามด้านภาษาไทย-จีนเป็นความสามารถด้านการใช้ภาษาที่ต้องมีการฝึกฝนที่แตกต่างกัน แต่ทั้งสองทักษะล้วนต้องผ่านกระ...