พิธีเปิดอาคารศูนย์จีนศึกษา

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงพระกรุณาเป็นประธานในพิธีเปิดสถาบันขงจื่อและอาคารศูนย์จีนศึกษา

โครงการสานสัมพันธ์วัฒนธรรมไทย-...

เชิญทุกท่านร่วมสืบสานวัฒนธรรมไทยในงานวันลอยกระทงและร่วมกิจกรรมเรียนรู้ศิลปะและวัฒนธรรมจีน การถักเชือกจีนวาดภาพจีน และเล่...

โครงการบรรยายพิเศษด้านจีนศึกษา...

ศูนย์จีนศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา ได้จัดโครงการบรรยายพิเศษด้านจีนศึกษา เรื่อง “One Belt and One Road” ผลกระทบต่อประเทศไทย ม...

ต้อนรับคณะผู้บริหาร อาจารย์และ...

สถาบันขงจื่อและศูนย์จีนศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา ได้ต้อนรับคณะผู้บริหาร อาจารย์ นักเรียน จากโรงเรียนสิงห์สมุทร สัตหีบ ในวัน...

ต้อนรับคณะผู้บริหารสถาบันขงจื่...

สถาบันขงจื่อและศูนย์จีนศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา ได้ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากสถาบันขงจื่อ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้แก่ ผู้ช่วยศา...

บรรยายพิเศษเรื่อง : หัวใจของปร...

ศูนย์จีนศึกษามหาวิทยาลัยบูรพา ได้จัดโครงการ บรรยายพิเศษเรื่อง : หัวใจของปรัชญาขงจื่อ “ข้อพิจารณาสำหรับสังคมปัจจุบัน” บรร...

ต้อนรับคณะครู อาจารย์และนักเรี...

สถาบันขงจื่อและศูนย์จีนศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา ได้ต้อนรับคณะทัศนศึกษา ได้แก่ อาจารย์และนักเรียนจากโรงเรียนดาราสมุทรศรีราช...

โครงการศึกษาดูงานเพื่อการสร้าง...

สถาบันขงจื่อ มหาวิทยาลัยบูรพา ได้จัดโครงการศึกษาดูงานเพื่อการสร้างความร่วมมือทางวิชาการ วันที่ 27-29 พฤษภาคม พ.ศ.2...

China Central Television (中国中央...

สำนักข่าว China Central Television (中国中央电视台 Zhong Guo Zhong Yang Dian Shi Tai)ได้เข้าสัมภาษณ์และถ่ายทำข่าว ณ สถาบันขงจื่...