สอบวัดระดับความสามารถภาษาจีน H...

สถาบันขงจื่อและศูนย์จีนศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา จัดโครงการสอบวัดระดับความสามารถภาษาจีน (HANYU SHUIPING KAOSHI) HSK วันอาทิ...

ต้อนรับคณะผู้บริหาร อาจารย์และ...

สถาบันขงจื่อและศูนย์จีนศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา ได้ต้อนรับคณะผู้บริหาร อาจารย์ นักเรียน จากโรงเรียนสิงห์สมุทร สัตหีบ ในวัน...

ต้อนรับสื่อสัมภาษณ์อาจารย์ของส...

ต้อนรับสื่อสัมภาษณ์อาจารย์ของสถาบันขงจื่อ มหาวิทยาลัยบูรพา สำนักข่าว China Central Television จากประเทศสาธารณรัฐประชาชนจ...

ต้อนรับคณะผู้บริหารสถาบันขงจื่...

สถาบันขงจื่อและศูนย์จีนศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา ได้ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากสถาบันขงจื่อ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้แก่ ผู้ช่วยศา...

โครงการพัฒนาและยกระดับความรู้ท...

สถาบันขงจื่อและศูนย์จีนศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพาได้จัดโครงการพัฒนาและยกระดับความรู้ทางคลินิกการแพทย์แผนจีน ร่วมกับสมาคมแพทย...

โครงการอบรมครูสอนภาษาจีนระดับป...

สถาบันขงจื่อจัดโครงการอบรมครู ระดับประถมศึกษา ในวันที่ 24-25 สิงหาคม พ.ศ.2560 ณ ศูนย์จีนศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา มีวัตถุปร...

บรรยายพิเศษเรื่อง : หัวใจของปร...

ศูนย์จีนศึกษามหาวิทยาลัยบูรพา ได้จัดโครงการ บรรยายพิเศษเรื่อง : หัวใจของปรัชญาขงจื่อ “ข้อพิจารณาสำหรับสังคมปัจจุบัน” บรร...

ต้อนรับคณะครู อาจารย์และนักเรี...

สถาบันขงจื่อและศูนย์จีนศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา ได้ต้อนรับคณะทัศนศึกษา ได้แก่ อาจารย์และนักเรียนจากโรงเรียนดาราสมุทรศรีราช...