การบรรยายแนะแนวการขอทุนการศึกษ...

สถาบันขงจื่อและศูนย์จีนศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา ได้จัดโครงการแนะแนวการขอทุนการศึกษาสถาบันขงจื่อ ในวันที่ 22 กุมภาพันธ์ พ.ศ...

โครงการบรรยายพิเศษ เรื่อง “เ...

การแปลและการล่ามด้านภาษาไทย-จีนเป็นความสามารถด้านการใช้ภาษาที่ต้องมีการฝึกฝนที่แตกต่างกัน แต่ทั้งสองทักษะล้วนต้องผ่านกระ...

โครงการบรรยายพิเศษ เฉลิมพระเกี...

พระราชนิพนธ์แปล เรื่อง “นารีนครา” และ “ร้านน้ำชา” ในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เป็นพระราชนิพนธ์แปลที่สามา...

โครงการบรรยายพิเศษ “ภาพสะท้อนป...

โครงการบรรยายพิเศษ “ภาพสะท้อนประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมผ่านจีนฮากกา : ความเชื่อ ประเพณี เทศกาล และ อาหาร”สถาบันขงจื่อและศ...

พิธีเปิดอาคารศูนย์จีนศึกษา

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงพระกรุณาเป็นประธานในพิธีเปิดสถาบันขงจื่อและอาคารศูนย์จีนศึกษา

โครงการสานสัมพันธ์วัฒนธรรมไทย-...

เชิญทุกท่านร่วมสืบสานวัฒนธรรมไทยในงานวันลอยกระทงและร่วมกิจกรรมเรียนรู้ศิลปะและวัฒนธรรมจีน การถักเชือกจีนวาดภาพจีน และเล่...

โครงการบรรยายพิเศษด้านจีนศึกษา...

ศูนย์จีนศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา ได้จัดโครงการบรรยายพิเศษด้านจีนศึกษา เรื่อง “One Belt and One Road” ผลกระทบต่อประเทศไทย ม...

ต้อนรับคณะผู้บริหาร อาจารย์และ...

สถาบันขงจื่อและศูนย์จีนศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา ได้ต้อนรับคณะผู้บริหาร อาจารย์ นักเรียน จากโรงเรียนสิงห์สมุทร สัตหีบ ในวัน...

ต้อนรับคณะผู้บริหารสถาบันขงจื่...

สถาบันขงจื่อและศูนย์จีนศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา ได้ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากสถาบันขงจื่อ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้แก่ ผู้ช่วยศา...