โครงการบรรยายพิเศษ เฉลิมพระเกี...

พระราชนิพนธ์แปล เรื่อง “นารีนครา” และ “ร้านน้ำชา” ในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เป็นพระราชนิพนธ์แปลที่สามา...

โครงการบรรยายพิเศษ “ภาพสะท้อนป...

โครงการบรรยายพิเศษ “ภาพสะท้อนประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมผ่านจีนฮากกา : ความเชื่อ ประเพณี เทศกาล และ อาหาร”สถาบันขงจื่อและศ...

พิธีเปิดอาคารศูนย์จีนศึกษา

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงพระกรุณาเป็นประธานในพิธีเปิดสถาบันขงจื่อและอาคารศูนย์จีนศึกษา

โครงการสานสัมพันธ์วัฒนธรรมไทย-...

เชิญทุกท่านร่วมสืบสานวัฒนธรรมไทยในงานวันลอยกระทงและร่วมกิจกรรมเรียนรู้ศิลปะและวัฒนธรรมจีน การถักเชือกจีนวาดภาพจีน และเล่...

โครงการบรรยายพิเศษด้านจีนศึกษา...

ศูนย์จีนศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา ได้จัดโครงการบรรยายพิเศษด้านจีนศึกษา เรื่อง “One Belt and One Road” ผลกระทบต่อประเทศไทย ม...

ต้อนรับคณะผู้บริหาร อาจารย์และ...

สถาบันขงจื่อและศูนย์จีนศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา ได้ต้อนรับคณะผู้บริหาร อาจารย์ นักเรียน จากโรงเรียนสิงห์สมุทร สัตหีบ ในวัน...

ต้อนรับคณะผู้บริหารสถาบันขงจื่...

สถาบันขงจื่อและศูนย์จีนศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา ได้ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากสถาบันขงจื่อ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้แก่ ผู้ช่วยศา...

บรรยายพิเศษเรื่อง : หัวใจของปร...

ศูนย์จีนศึกษามหาวิทยาลัยบูรพา ได้จัดโครงการ บรรยายพิเศษเรื่อง : หัวใจของปรัชญาขงจื่อ “ข้อพิจารณาสำหรับสังคมปัจจุบัน” บรร...

ต้อนรับคณะครู อาจารย์และนักเรี...

สถาบันขงจื่อและศูนย์จีนศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา ได้ต้อนรับคณะทัศนศึกษา ได้แก่ อาจารย์และนักเรียนจากโรงเรียนดาราสมุทรศรีราช...